SHH LOGO
SHH LOGO
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning demensvård, 60 hp

HALVFART

UPPDRAGSUTBILDNING
Programmet ges också som reguljärt utbildningsprogram


Efter fyra godkända kurser utges titeln Silviasjuksköterska som även går att läsa som separat program > Silviasjuksköterska, 30 hp

Utbildningen har ett tydligt omvårdnadsperspektiv och utgår från den palliativa vårdfilosofin som bygger på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete och stöd till närstående. Utbildningen förmedlar en tydlig vårdfilosofi, tillsammans med kunskaper inom omvårdnads- och medicinsk vetenskap, och ger en mycket god grund att arbeta ifrån. Fokus ligger på god omvårdnad vid demenssjukdom och sjuksköterskans roll som samordnare för en god vård.  Målet med utbildningen är att Du ska inhämta fördjupade kunskaper inom demensvård och om komplexa vårdsituationer i syfte att skapa förutsättningar för högsta möjliga livskvalitet hos människor med demenssjukdom och deras närstående. Vidare ger utbildningen fördjupad kompetens i ledarskap, förbättringsarbete och kommunikation. I det självständiga arbetet (15 hp) kan Du specialisera dig inom valt problemområde. 

Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet samverkar i denna unika utbildning med fokus på att bidra till utvecklingen av en framtida god demensvård.


Efter fyra godkända kurser (30 hp) utges titeln Silviasjuksköterska av H.M. Drottning Silvia vid en högtidsceremoni på Silviahemmet, Stockholm.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning demensvård och magisterexamen i omvårdnadsvetenskap erhålls vid Sophiahemmet Högskola då alla sju kurserna (60 hp) är genomförda och godkända.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning demensvård erhålls vid Sophiahemmet Högskola då samtliga sju kurser är genomförda och godkända.

Kurser studieår 1
- Den äldre människan i ett socialgerontologiskt perspektiv 7,5 hp - (läs om kursen)
- Etik och palliativ vårdfilosofi som värdegrund i demensvård 7,5 hp - (läs om kursen)
- Personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom 7,5 hp - (läs om kursen)
- Ledarskap och förbättringskunskap i demensvård I 7,5 hp - (läs om kursen)

Kurser studieår 2
- Forskningsmetodik 7,5 hp
- Självständigt arbete 15 hp
- Ledarskap och förbättringskunskap i demensvård II 7,5 hp

Pedagogik och undervisningsformer
Programmet bedrivs på halvfart. De pedagogiska metoderna utgår från ett studentaktiverande synsätt, där studenten är huvudperson och tar ett eget ansvar för sitt lärande samt söker kunskap individuellt eller i grupp utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer. I undervisningen blandas campusbaserade föreläsningar, verksamhetsintegrerat lärande och seminarier av fördjupningskaraktär med kunskapsinhämtning via virtuella medier. Därigenom skapas en ökad frihet när det gäller tid och rum för studierna, samtidigt som ett större ansvar läggs på studenten. Lärandet är målstyrt där målen preciserar vad studenten förväntas kunna och innehåll, metoder och lärandeaktiviteter planeras utifrån dessa mål.

Progression och professionell utveckling
Kursernas placering under de två åren innebär en successiv fördjupning och progression inom området. Examensordningens krav på minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet uppfylls och samtliga kurser inom programmet har en tydlig forskningsanknytning. Samtliga kurser i specialistsjuksköterskeprogrammet ges på avancerad nivå.

Examination
Teoretiska och kliniska examinationer utifrån definierade lärandemål sker huvudsakligen i slutet av varje kurs.

Betygsskala
Som kursbetyg tillämpas en tvågradig betygsskala med betygsgraderna G (godkänd) och U (underkänd).

Behörighet 
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska 
- Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap
- Minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska

Utbildningskostnad
-Enstaka kurs 7,5 hp 15 100kr (exkl. moms)
-Självständigt arbete, 15 hp 30 200 kr (exkl. moms)
(Priset gäller för kurser som startar 2018).

Kurserna debiteras en gång per termin. För programstudenter eller studenter som önskar gå två kurser inom samma termin, debiteras två kurser (motsvarande 15 hp) vid terminsstart.

Programstart
2018-08-29

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig till programmet med start 2018-08-29
Sista anmälningsdag 2018-04-16

Information

studievagledning@shh.se, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)

Jonas Sandberg, programansvarig (för frågor om programinnehåll och upplägg)
 

 

 

 

Relaterade länkar
Stiftelsen Silviahemmets hemsida
Svenskt Demenscentrums hemsida

 
 Skriv ut symbol  Skriv ut