SHH LOGO
SHH LOGO

Hanna Lachmann

Titel: Med. Dr, Leg. ssk, Magisterexamen omvårdnad, biomedicinsk analytiker
Anställd som: Klinisk högskolelektor
Telefon: 08-406 29 74
E-post: hanna.lachmann@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9435-5950
Disputationsår: 2013

Avhandlingens titel: Contextual activity sampling - a method to develop clinical interprofessional education

Pågående projekt: Pågående projekt syftar till att öka förståelsen för hur studenter upplever sina kliniska och teoretiska lärandeaktiviteter. Att tillvarata studenternas uppfattningar om hur och när lärande sker under pågående utbildning är svårt. Ofta används frågeformulär och intervjuer efter avslutad kurs, nackdelen med dessa metoder är att det inte är lätt för studenter efter avslutad kurs att minnas detaljer och retrospektivt redogöra för hur det faktiskt fungerade. En ny metodologi Contextual Activity Sampling System (CASS), möjliggör insamling av information om hur studenter upplever lärande i sitt sammanhang, över tid, genom självrapportering via mobiltelefoner. Studenter från sjuksköterske och läkarutbildningen har tillfrågats om att besvara frågeformulär var tredje vecka under pågående utbildning. Frågorna fokuserar på studenternas upplevelse av pågående lärandeaktiviteter, samarbete, känsla av kompetens, utmaning och akademiska känslor. Frågeformulärens svar kopplas till pågående läraktiviteter. CASS-frågorna bygger specifikt på teorier om lärande, akademiska känslor och kunskapsbyggnad och är anpassade för att användas till självrapportering via en mobiltelefon applikation. CASS-metodologin ger möjlighet till insamling av detaljerade kontextuella data om hur studenter upplever lärande under pågående teoretisk och eller verksamhetsförlagd utbildning, följa progressionen i lärande. Det har i tidigare studier visat sig att när studenter använder CASS lär de sig att reflektera över pågående lärandeaktiviteter samt planera studiedagar.

Ett projekt som är i uppstartsfasen handlar om att identifiera strukturella och kulturella faktorer som i studentförtätad pedagogisk miljö stimulerar studenters deltagande i patientarbete och dess effekt på lärande ur ett handledarperspektiv.

Senaste publikationer (DiVA)
Klicka på länken för att se posten i DiVA.

    - Fler publikationer (DiVA)