SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Kirurgisk intermediär och postoperativ omvårdnad 7,5 hp

Arbetet inom den intermediära- och postoperativa vården innebär omvårdnadsansvar för svårt sjuka och nyopererade patienter med stort behov av specifik omvårdnad och medicinska åtgärder. En av de mer centrala uppgifterna för sjusköterskor inom den intermediära- och postoperativa vården är att ha kunskap om och att se patientens specifika omvårdnadsbehov och att kunna tillvarata patientens egna resurser i omvårdnaden.

Sjuksköterskor inom den intermediära- och postoperativa vården ansvarar oftast för ett mindre antal patienter och utför i denna vårdkontext avancerade medicinska insatser och omvårdnadsåtgärder. Här ingår även övervakning av patienters vitala funktioner, ofta med hjälp av avancerad medicinteknisk utrustning.

Centralt i kursen är den reflektiva omvårdnadsprocessen relaterat till den intermediära- och postoperativa vården. Stort fokus finns på den specifika omvårdnaden kopplat till patientens symtom och tecken och i relation till ”Sjuksköterskans kliniska bedömningsprocess”. Viktiga begrepp i utbildningen är omvårdnadsstatus, omvårdnadsdiagnoser samt risker och prevention utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv och ett personcentrerat förhållningssätt.

Fokus i kursen är att ge studenterna applicerbara och kliniskt användbara verktyg avseende:

 • Bedömning av patientens vitala parametrar
 • Identifiering av risker för möjliga eller faktiska hälsoproblem
 • Genomförande av avancerad och specifik omvårdnad samt medicinska åtgärder
 • Genomförande av dialog och samtal för att stödja patientens egna resurser
 • Bedömning av fysiska och psykiska reaktioner vid kirurgiskt trauma
 • Främjande av läkningsprocesser och tillämpning av riskprevention
 • Genomförande av en patientsäker utskrivningsplanering

Innehåll

 • Anestesi - och blockadrelaterad farmakokinetik, farmakodynamik
 • Etiologi, patofysiologi, symtom, utredning och behandling vid respiratorisk- samt cirkulatorisk svikt
 • Algologi
 • Medicinsk teknik/övervakningsutrustning
 • Personcentrerad vård
 • Patientsäkerhet
 • Begrepp inom den intermediära- och postoperativa vården
 • Prioritering av akut- och postoperativ medicinsk intervention 
 • Etik och etiskt förhållningssätt 
 • Specifik omvårdnad av barn och äldre
 • Styrdokument

Kursupplägg
Kursens teoretiska delar är nätbaserade och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Simulering och färdighetsträning ingår. Verksamhetsintegrerat lärande. Kursen examineras genom teoretisk och klinisk examination. Introduktionsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Legitimerad sjuksköterska

Utbildningskostnad
15 100 kr (exkl moms).

Kursperiod
2018-03-26 - 2018-06-01

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2018-03-26 - 2018-06-01
Sista anmälningsdag 2018-03-05

Information

Anders Rüter, kursledare

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut